Om oss

SAT – FRÅN SNACK TILL VERKSTAD!

SAT (Sveriges Auktoriserade Tolkar) är en organisation för Dig som är auktoriserad tolk, sjukvårdstolk eller rättstolk. Organisationen har grundats för att vi tillsammans ska förbättra förutsättningarna i utövandet av vår profession och höja vår status i samhället.

Varför ska jag gå med i SAT?

Alla vi som är professionellt verksamma som tolkar är hängivna vårt yrke.

Vår bransch är i mångt och mycket attraktiv men som vi vet har den många stötestenar. Vi måste enade göra våra röster hörda, för det finns ingen annan som kommer att göra det åt oss! Om du vill påverka och ändra de auktoriserade tolkarnas ställning i samhället och förbättra dina arvoden, arbetsmiljö och -villkor, så ska du bli medlem i SAT!

Hur blir jag medlem?

Genom att klicka på fliken ”Bli medlem” i menyn ovan.

FÖRENINGEN SVERIGES AUKTORISERADE TOLKAR 

STADGAR 

§ 1

FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn ska vara Sveriges Auktoriserade Tolkar, SAT.

§ 2

FÖRENINGEN OCH DESS UPPGIFTER 

Sveriges auktoriserade tolkar SAT, nedan kallad föreningen, är en sammanslutning av auktoriserade tolkar med och utan speciella kompetenser och har till syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vad avser tolkyrket och därtill hörande frågor. Föreningen har till uppgift att:

– verka för en hög allmän tolkkompetens hos medlemmarna

– arbeta för en utveckling som ger bättre redskap och villkor för de auktoriserade tolkarna

– sprida kunskap om de auktoriserade tolkarnas vikt i samhället

– hålla våra medlemmar underrättade om vad som händer på tolkfronten

– verka för bättre arbetsvillkor

– hjälpa våra medlemmar med konflikter som kan uppstå med tolkförmedlingar och tolkanvändare

§ 3

Medlemskap i föreningen 

Medlemskap kan endast erhållas av auktoriserad tolk, auktoriserad rättstolk och auktoriserad sjukvårdstolk.

Ansökan om inträde i föreningen ska vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att sökanden vid medlemskapsbeviljande kommer att följa dessa stadgar.

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om ansökan avslås ska beslutet vara skriftligt och skälen härtill redovisas. Styrelsens beslut kan överklagas till årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ.

Medlem får uteslutas ur föreningen vid:

– Indragning av auktorisation

– Obetald medlemsavgift trots upprepade uppmaningar

– Motarbetande av föreningens verksamhet eller ändamål

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till en viss tid. Sådan uteslutning får maximalt gälla i ett år från beslutsdagen.

Styrelsens beslut om uteslutning av medlem ska vara skriftligt och innehålla skäl för beslutet samt hur man överklagar.

Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för det andra verksamhetsåret förfaller.

Till hedersmedlem i föreningen må årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syfte. Hedersmedlemmen har dock ingen rösträtt.

Medlem är för föreningen ansvarig att uppdatera sina aktuella kontaktuppgifter.

§ 4

Årsavgift 

Årsavgiften fastställs vid årsmötet och ska gälla för följande kalenderår. Den ska inbetalas före den första april eller vid inträde i föreningen, dock senast en månad efter beslut om inträde. Årsavgiften består endast av medlemsavgift till föreningen.

Den som tidigare inte varit medlem i föreningen och antas som medlem i föreningen under andra hälften av verksamhetsår betalar halvårsavgift.

Faktura för betalning av årsavgiften skickas ut i början av varje år.

Om en medlem som skriftligen anmält sitt utträde ur föreningen eller på ovan nämnd grund strukits ur medlemsförteckningen på nytt önskar bli medlem i föreningen kan detta ske efter styrelsens bedömning. En medlem som strukits ur medlemsförteckningen på grund av obetald årsavgift ska vid återinträde betala full årsavgift för innevarande kalenderår.

§ 5

Styrelsen 

Som övergångsbestämmelse, ska den styrelse som valdes till en mandatperiod på två år under tidigare gällande stadgar vid årsmötet 2020 anses utgöra föreningens behöriga styrelse fram till ordinarie årsmötet 2022. De poster som enligt nedan ska väljas vid ojämna års ordinarie årsmöte ska då fyllas vid årsmötet 2022 genom fyllnadsval för en mandatperiod på cirka ett år, varpå övergångsbestämmelsen upphör att gälla och styrelsen ska därefter väljas enligt följande.

Styrelsen har sitt säte i Malmö och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, högst fem ordinarie ledamöter samt högst fyra suppleanter.

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år med cirka halva antalet styrelseledamöter och suppleanter vartannat år och med övriga styrelseledamöter och suppleanter vartannat år, så att växelvis avgång erhålles. Ordförande, sekreterare, högst två ordinarie ledamöter, samt högst två suppleanter väljs av ordinarie årsmöte som inträffar under jämna årtal. Vice ordförande, kassaförvaltare, högst tre ordinarie ledamöter, samt högst två suppleanter väljs av ordinarie årsmöte som inträffar under ojämna årtal.

Fyllnadsval får tillämpas vid ordinarie eller extra årsmöte för att fylla en vakant post fram till nästa ordinarie val för posten.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller sekreterare. Denna kallelse ska för att vara giltig ha kommunicerats minst 24 timmar före mötet till samtliga medlemmar i styrelsen muntligen vid protokollfört sammanträde, eller skriftligen via lämplig digital kanal. Styrelsen är beslutsför, vid sammanträden då minst tre ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas vid styrelsens sammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande, eller av tjänstgörande mötesordförande för det fall styrelsens ordförande ej närvarar. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

Styrelsen får fatta beslut per capsulam med en kvalificerad majoritet av minst två tredjedelar av samtliga styrelsens medlemmar exklusive suppleanter, förutom om en ledamot är hindrad från att yttra sig i vilket fall en suppleant får rösta i dennes ställe. Beslut per capsulam ska föras till protokollet vid nästkommande styrelsemöte under en egen punkt där det tydligen anges att beslutet togs per capsulam.

§6

Årsmötet och föreningsmöten 

Föreningens medlemmar sammanträder till årsmöte senast den 31 mars varje år. Styrelsen bestämmer om årsmötet ska hållas på distans med endast digital närvaro, på plats med endast fysisk närvaro tillåten, eller med både fysisk och digital närvaro tillåten. Tidpunkt och ort bestäms av styrelsen och ska meddelas per e-post eller brev till medlemmarna senast den 15 januari.

På årsmötet behandlas och avgörs följande ärenden:

– Styrelsens förvaltning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

– Övriga frågor framställda av styrelsen.

– Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och styrelseledamot samt suppleanter.

– Val av revisor och revisorssuppleant.

– Val av valnämnd bestående av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande. Valnämnden har till uppgift att förbereda nästa års val av styrelseledamöter, revisor och suppleanter. Nämnden får adjungera ledamöter. Valnämndens förslag ska skickas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.

– Fastställande av årsavgift för följande kalenderår.

– Presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår.

– Motioner från enskilda medlemmar.

Kallelse till årsmötet utsänds senast 20 dagar före mötet av styrelsen eller dess ordförande per brev eller e-post till varje medlem. Kallelsen ska, utöver gängse årsmöteshandlingar, innehålla styrelsens förslag samt medlemmars motioner tillsammans med styrelsens yttranden över dem.

Vid föreningens årsmöte utses en särskild ordförande och en särskild sekreterare. Vid årsmötet utses även två justerare, tillika rösträknare.

§ 7

Rösträtt och votering 

Vid ett årsmöte har varje röstberättigad medlem en röst. Medlemmen är röstberättigad under förutsättning att denne inte har någon förfallen medlemsavgift.

En röstberättigad medlem som är förhindrad att delta i ett årsmöte kan genom fullmakt till en röstberättigad närvarande medlem företrädas av henne eller honom. En medlem får rösta för högst två frånvarande medlemmar.

Omröstning sker öppet. Omröstning vid personval ska dock vara sluten om någon av medlemmarna kräver detta. Vid överklagad uteslutning av medlem ska omröstningen alltid vara sluten.

Om ingen mer anonym och pålitlig metod finns till hands för sluten omröstning på distans, ska de medlemmar som röster på distans i en sluten omröstning mejla sina röster till en särskild mejladress som endast är tillgänglig till årsmötets två rösträknare. När rösträknarna är överens om resultatet och har rapporterat det till årsmötet ska de radera mejlen och iaktta tystnadsplikt angående detaljerna av omröstningen utöver det som rapporterats till årsmötet. Detta förfarande ska då anses utgöra en sluten omröstning.

Beslut om överklagad uteslutning av en medlem kräver kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet röstande medlemmarna.

 § 8

Motioner 

Motioner till årsmötet måste ha inkommit per brev eller e-post till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet och ska med styrelsens yttrande skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Endast röstberättigade medlemmar har rätt att få en motion behandlad vid ett årsmöte.

Lokala tolkgrupper 

Lokala tolkgrupper inom föreningen kan bildas på berörda medlemmars initiativ. Anmälan om bildande, liksom om planerad verksamhet, ska göras skriftligen till styrelsen.

Riktlinjerna för verksamheten i en lokal tolkgrupp dras upp i samråd med föreningens styrelse och ska stå i samklang med föreningens stadgar. En lokal grupp kan få anslag för sin verksamhet ur föreningens budget grundat på en verksamhetsplan.

Om en lokal tolkgrupp måste upplösas ska även detta anmälas skriftligen till styrelsen. Ej använda medel ska återföras.

§ 9

Ändring av föreningens stadgar 

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas vid föreningens årsmöte.

Motiverade förslag om stadgeändring från enskilda medlemmar ska ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Sådana medlemsförslag, försedda med styrelsens yttrande, ska, i likhet med stadgeändringsförslag från styrelsen, sändas ut med kallelsen till årsmötet.

För beslut om ändring av stadgarna krävs kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet röstande medlemmarna.

§ 10

Föreningens upplösning 

Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom skall för att äga giltighet antas av minst två tredjedelar av de avgivna godkända rösterna. Vid beslut om upplösning ska tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar.