Om oss

SAT – FRÅN SNACK TILL VERKSTAD!

 

SAT (Sveriges Auktoriserade Tolkar) är en organisation för Dig som är auktoriserad tolk, sjukvårdstolk eller rättstolk. Organisationen har grundats för att vi tillsammans ska förbättra förutsättningarna i utövandet av vår profession och höja vår status i samhället.

 

Varför ska jag gå med i SAT?

Alla vi som är professionellt verksamma som tolkar är hängivna vårt yrke.

Vår bransch är i mångt och mycket attraktiv men som vi vet har den många stötestenar. Vi måste enade göra våra röster hörda, för det finns ingen annan som kommer att göra det åt oss! Om du vill påverka och ändra de auktoriserade tolkarnas ställning i samhället och förbättra dina arvoden, arbetsmiljö och -villkor, så ska du bli medlem i SAT!

 

Hur blir jag medlem?

Genom att klicka på fliken ”Bli medlem” i menyn ovan.

 

 

STADGAR

ORGANISATION

1. Sveriges Auktoriserade Tolkar, SAT är en sammanslutning av tolkar auktoriserade av Kammarkollegiet.

2. Sätet är i Malmö kommun.

3. Organisationens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen samt stärka deras status i samhället.

4. Räkenskapsåret är kalenderår.

 

REGLER FÖR HUR VERKSAMHETEN SKA BEDRIVAS

5. Medlemskap

5.1 Kravet på medlemskap är att man av Kammarkollegiet är auktoriserad tolk eller auktoriserad tolk med specialkompetens.

5.2 Det är styrelsen som beviljar likväl avböjer medlemskap efter ansökan.

5.3 Utträde som medlem ska ske skriftligt.

5.4  Styrelsen har rätt att utesluta medlem om denne inte betalar medlemsavgift eller motarbetar organisationens ändamål och                   intressen. Vid årsmötet fattas beslutet om uteslutande efter styrelsens förslag.

5.5 Erlagd avgift återbetalas ej vid utträde eller uteslutande.

5.6  Styrelsen har rätt att bevilja medlemskap till annan person än vad som anges i punkt 5.1, avser endast hedersmedlem.

5.7 Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

5.8  Hedersmedlem kan utses av styrelsen. Det är en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för organisationens ändamål.                    Han/hon har dock ingen rösträtt och behöver inte betala medlemsavgift.

5.9 Medlem är för organisationen ansvarig att uppdatera sina aktuella kontakuppgifter.

 

UPPGIFT OM BESLUTANDE ORGAN (årsmöte och extra årsmöte)

6.1 Det beslutande organet är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Årsmötet äger rum senast den 15:e februari varje år.                      Styrelsen eller minst 50 % av medlemmarna har rätt att kalla till extra årsmöte som kan hållas när som helst under året om behov        för det föreligger.

6.2 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker via e-post senast 3 veckor före mötet.

6.3 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

– val av ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare

– fråga om mötet utlysts på rätt sätt

– fastställande av dagordning

– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för det

senaste verksamhetsåret

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– fastställande av kommande års medlemsavgift

– presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för det kommande året

– val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisor

-behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

– övriga frågor

 

REGLER FÖR RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE

7. Varje medlem som betalt medlemsavgift fram tills årsmötet har rösträtt och har en röst. Omröstningen är öppen. Beslut fattas med absolut majoritet.

8. Styrelsen och dess åtaganden

8.1 Styrelsens mandatperiod är 2 år.

8.2 Styrelsen ska vara sammansatt av 3-5 personer.

8.3  Styrelsen är inte begränsad i utförandet av sitt arbete så länge den inte bryter mot stadgarna.

8.4 Styrelsen har rätt att efter beslut på styrelsemöte delegera uppgifter till enstaka medlemmar för utförande å styrelsens vägnar.

8.5 Stadgeändringar sker vid årsmöten efter inkomna förslag från medlemmar såväl som styrelsen.

8.6 Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning sker, var för sig. Firmatecknare måste få ett godkännande av styrelsen för att                disponera med eller placera organisationens tillgångar.

 

UPPGIFT OM ANTAL REVISORER OCH HUR DE VÄLJS

9. S.A.T har en revisor som väljs av årsmötet.

 

REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN OCH HUR KVARVARANDE TILLGÅNGAR SKA FÖRDELAS

10. Vid upplösning av S.A.T kallar styrelsen medlemmarna till extra årsmöte.

11. Eventuella tillgångar skänks bort till Rädda Barnen.