Stadgar

 FÖRENINGEN SVERIGES AUKTORISERADE TOLKAR 

STADGAR 

§1 

FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn ska vara Sveriges Auktoriserade Tolkar, SAT. 

§2 

FÖRENINGEN OCH DESS UPPGIFTER 

Sveriges auktoriserade tolkar SAT, nedan kallad föreningen, är en sammanslutning av auktoriserade tolkar med och utan speciella kompetenser och har till syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vad avser tolkyrket och därtill hörande frågor. Föreningen har till uppgift att: 

– verka för en hög allmän tolkkompetens hos medlemmarna 

– arbeta för en utveckling som ger bättre redskap och villkor för de auktoriserade tolkarna 

– sprida kunskap om de auktoriserade tolkarnas vikt i samhället 

– hålla våra medlemmar underrättade om vad som händer på tolkfronten 

– verka för bättre arbetsvillkor 

– hjälpa våra medlemmar med konflikter som kan uppstå med tolkförmedlingar och tolkanvändare 

§ 3 

Medlemskap i föreningen 

Medlemskap kan endast erhållas av auktoriserad tolk, auktoriserad rättstolk och auktoriserad sjukvårdstolk. 

Ansökan om inträde i föreningen ska vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att sökanden vid medlemskapsbeviljande kommer att följa dessa stadgar. 

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om ansökan avslås ska beslutet vara skriftligt och skälen härtill redovisas. Styrelsens beslut kan överklagas till årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. 

Medlem får uteslutas ur föreningen vid: 

– Indragning av auktorisation 

– Obetald medlemsavgift trots upprepade uppmaningar 

– Motarbetande av föreningens verksamhet eller ändamål 

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till en viss tid. Sådan uteslutning får maximalt gälla i ett år från beslutsdagen. 

Styrelsens beslut om uteslutning av medlem ska vara skriftligt och innehålla skäl för beslutet samt hur man överklagar. 

Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för det andra verksamhetsåret förfaller. 

Till hedersmedlem i föreningen må årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syfte. Hedersmedlemmen har dock ingen rösträtt. 

Medlem är för föreningen ansvarig att uppdatera sina aktuella kontaktuppgifter. 

§4 

Årsavgift 

Årsavgiften fastställs vid årsmötet och ska gälla för följande kalenderår. Den ska inbetalas före den första april eller vid inträde i föreningen, dock senast en månad efter beslut om inträde. Årsavgiften består endast av medlemsavgift till föreningen. 

Den som tidigare inte varit medlem i föreningen och antas som medlem i föreningen under andra hälften av verksamhetsår betalar halvårsavgift. 

Faktura för betalning av årsavgiften skickas ut i början av varje år. 

Om en medlem som skriftligen anmält sitt utträde ur föreningen eller på ovan nämnd grund strukits ur medlemsförteckningen på nytt önskar bli medlem i föreningen kan detta ske efter styrelsens bedömning. En medlem som strukits ur medlemsförteckningen på grund av obetald årsavgift ska vid återinträde betala full årsavgift för innevarande kalenderår. 

§5 

Styrelsen 

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande – tillika föreningsordförande – samt fem ledamöter jämte två suppleanter. 

Styrelsen har sitt säte i Malmö och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, ordinarie ledamot samt två suppleanter. 

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år med halva antalet styrelseledamöter och suppleanter vartannat år och med övriga styrelseledamöter och suppleanter vartannat år, så att växelvis avgång erhålles. Ordföranden väljs dock vartannat år. 

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller sekreterare. 

§6 

Årsmötet och föreningsmöten 

Föreningens medlemmar sammanträder till årsmöte senast den 31 mars varje år. Tidpunkt och ort bestäms av styrelsen och ska meddelas per e-post eller brev till medlemmarna senast den 15 januari. 

På årsmötet behandlas och avgörs följande ärenden: 

– Styrelsens förvaltning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

– Övriga frågor framställda av styrelsen. 

– Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och styrelseledamot samt två suppleanter. 

– Val av revisor och revisorssuppleant. 

– Val av valnämnd bestående av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande. Valnämnden har till uppgift att förbereda nästa års val av styrelseledamöter, revisor och suppleanter. Nämnden får adjungera 

ledamöter. Valnämndens förslag ska skickas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet. 

– Fastställande av årsavgift för följande kalenderår. 

– Presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår. 

– Motioner från enskilda medlemmar. 

Kallelse till årsmötet utsänds senast 20 dagar före mötet av styrelsen eller dess ordförande per brev eller e-post till varje medlem. Kallelsen ska, utöver gängse årsmöteshandlingar, innehålla styrelsens förslag samt medlemmars motioner tillsammans med styrelsens yttranden över dem. 

Vid föreningens årsmöte utses en särskild ordförande och en särskild sekreterare som inte ska ha annat förtroendeuppdrag i föreningen. Vid årsmötet utses även två justerare, tillika rösträknare. 

§7 

Rösträtt och votering 

Vid ett årsmöte har varje röstberättigad medlem en röst. Medlemmen är röstberättigad under förutsättning att denne inte har någon förfallen medlemsavgift. 

En röstberättigad medlem som är förhindrad att delta i ett årsmöte kan genom fullmakt till en röstberättigad närvarande medlem företrädas av henne eller honom. En medlem får rösta för högst två frånvarande medlemmar. 

Omröstning sker öppet. Omröstning vid personval ska dock vara sluten om någon av medlemmarna kräver detta. Vid överklagad uteslutning av medlem ska omröstningen alltid vara sluten. 

Beslut om överklagad uteslutning av en medlem kräver kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet röstande medlemmarna. 

§8 

Motioner 

Motioner till årsmötet måste ha inkommit per brev eller e-post till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet och ska med styrelsens yttrande skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Endast röstberättigade medlemmar har rätt att få en motion behandlad vid ett årsmöte. 

Lokala tolkgrupper 

Lokala tolkgrupper inom föreningen kan bildas på berörda medlemmars initiativ. Anmälan om bildande, liksom om planerad verksamhet, ska göras skriftligen till styrelsen. 

Riktlinjerna för verksamheten i en lokal tolkgrupp dras upp i samråd med föreningens styrelse och ska stå i samklang med föreningens stadgar. En lokal grupp kan få anslag för sin verksamhet ur föreningens budget grundat på en verksamhetsplan. 

Om en lokal tolkgrupp måste upplösas ska även detta anmälas skriftligen till styrelsen. Ej använda medel ska återföras. 

§9 

Ändring av föreningens stadgar 

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas vid föreningens årsmöte. 

Motiverade förslag om stadgeändring från enskilda medlemmar ska ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Sådana medlemsförslag, försedda med styrelsens yttrande, ska, i likhet med stadgeändringsförslag från styrelsen, sändas ut med kallelsen till årsmötet. 

För beslut om ändring av stadgarna krävs kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet röstande medlemmarna. 

§10 

Föreningens upplösning 

Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom skall för att äga giltighet antas av minst två tredjedelar av de avgivna godkända rösterna. Vid beslut om upplösning ska tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *