Öppet brev till Statens inköpscentral från SAT – Sveriges Auktoriserade Tolkar

Angående SIC:s upphandling av tolkförmedlingstjänster

Dnr 23.3-12000-20

År 2013 skrev Kammarkollegiet att ”De drygt 1 000 tolkar som har auktorisation i dag täcker inte samhällets behov.” (Larsson, Ivett G. 2013. Tolkning för samhällsbehov. I: Från ett språk till ett annat. Om översättning och Tolkning. Stockholm: Norstedts. S. 82.). Detta var före den stora migrationsvågen 2015. I dag med Talibanernas maktövertagande i Afghanistan och diverse konflikter i övriga världen kan vi knappast förvänta oss ett minskat behov av tolkar i Sverige. Men trots omfattande satsningar och marknadsföring de senaste åren på tolkutbildningar under tillsynen av Myndigheten för yrkeshögskolan har Sverige fortfarande endast drygt 1 000 auktoriserade tolkar. Det är ingen hemlighet varför det är så: under decennier har man konsekvent minskat incitamenten att tolka i den offentliga sektorn i Sverige. Man har hyvlat och hyvlat på tolkarnas arvode under årens gång, genom att bjuda på årliga ökningar som i bästa fall knappt håller jämna steg med inflationen, och ibland inte gör det. Man har förväntat sig att tolkarna gör mer och mer arbete gratis: det finns ett hårdnande klimat mot att betala för förberedelsearbete, som nu ”ingår” i nästan samtliga fall i det förhöjda arvodet för första timmen av varje tolkuppdrag. Denna förhöjning var nog ursprungligen tänkt att vara ett incitament till tolkarna att ta sig an kortare uppdrag, men nu ingår både förberedelser (utom i exceptionella fall) och den första halvtimmens restid. Skillnaden mot en timmes arvode före förhöjningen motsvarar dock endast ca femton minuters arvode. I dag är det tyvärr vanligt att tolkar avböjer kortare bokningar av ekonomiska skäl. Får de inte en längre bokning, måste de tyvärr arbeta på ett annat jobb för att kunna försörja sig.

Utkastet till nästa ramavtal innehåller några förslag som innebär ytterligare dråpslag mot incitamentet att tolka i den offentliga sektorn. Man påstår ibland att det helt enkelt inte finns pengar i statskassan för att betala tolkar bättre. Den årliga kostnaden för tolkning i offentlig sektor har uppskattats till ca 2 miljarder kronor, och det kan låta som mycket pengar. Men Sveriges kommuner och regioner hade ett överskott 2020 på ca 51 miljarder kronor, d. v. s. hela 25,5 gånger den totala marknaden för all tolkning i offentlig sektor i Sveriges rike. I onsdags morse hörde vi vid en presskonferens att regeringen tänker ge ett tillskott på 2,5 miljarder kronor till polisväsendet 2022. Men hur ska polisen kunna bedriva fler utredningar, med bibehållen hög kvalité, om de har tillgång till exakt samma antal auktoriserade tolkar? Pengar finns tydligen i statskassan, men viljan saknas. Det är dock dags att satsa på auktoriserade tolkar, att erbjuda dem bättre incitament så att de kan bli fler. Och om Statens inköpscentral inte kan eller inte vill göra incitamenten större, kan de i alla fall undvika att göra arbetsvillkoren sämre.

Vi på Sveriges Auktoriserade Tolkar hoppas att Statens inköpscentral noga vill läsa våra kommentarer och justera sitt utkast till ramavtal därefter. Det är för sent att undvika en kris i branschen, men man kan välja om man vill gjuta olja på vågorna, eller gjuta olja på elden.

Med vänlig hälsning

För SAT

Shawn Thane, ordförande

Policybrev: medhörning och andra situationer där tolken riskerar att bli inlåst ensam med en tolkanvändare

Bästa kollegor!
Det finns ett återkommande problem med domare som vill låsa in en tolk ensam med en tilltalad vid medhörning. Detta gör tolkningen omöjlig, eftersom man inte kan höra tillräckligt bra genom högtalarna i medhörningsrummet och inte kan kommunicera med salen när man har missat något. Men långt viktigare är att detta äventyrar tolkens säkerhet helt i onödan. Vi får aldrig slarva med personsäkerhet. Detta är en allvarlig arbetsmiljoproblem och en helt oacceptabel säkerhetsrisk. Jag talade med en medlem som tog upp problemet med mig häromdagen: hon hade nyligen varit med om ett allvarligt tillbud där hon råkade ut för detta med en tilltalad som strax därefter blev utåtagerande och behövde tas om hand av vakterna. Jag vill be samtliga kollegor att tänka på att ingen tolk någonsin ska sitta ensam i ett låst utrymme med en tolkanvändare. Detta är och har länge varit Sveriges Auktoriserade Tolkars officiella inställning i frågan, och vi gör inga undantag. Även om du själv inte tror att det kommer bli en hotfull situation just då, ska du aldrig någonsin gå med på det. Man vet aldrig när det kommer att sluta illa, och vi kan inte ta risken. Vid medhörning ska tolken stanna kvar i salen och tolka konsekutivt via salens ljudsystem. Även i andra sammanhang ska tolken undvika att vara ensam med en tolkanvändare, och aldrig någonsin vara ensam med någon i ett låst utrymme. Om slutanvändaren inte vill visa förståelse för denna policy, får ni hänvisa dem till S.A.T. samtidigt som ni fortsätter att avböja vänligen men bestämt.

Med vänliga hälsningar
Shawn Thane
Ordförande, Sveriges Auktoriserade Tolkar

Tolkutbildningar hösttermin 2021

Den 2021-04-15 är sista dagen för att anmäla sig till höstens tolkutbildningar på universitet.

Genom Tolk- och översättarinstitutet finns en konferenstolkutbildning i vid Stockholms universitet för er som tolkar mellan svenska och engelska, samt för er som också tolkar franska eller tyska. Notera att kursen att på masternivå:
https://www.tolk.su.se/utbildning/våra-utbildningar/avancerad-nivå/tolkning/konferenstolkutbildning-an-ht21-1.256072

Man kan också läsa Tolkning i offentlig sektor vid Lunds universitet med inriktning mot arabiska, dari, persiska, eller somaliska. Denna kurs ges vid grundnivå, dvs att man inte redan behöver ha något universitetsexamen för att ansöka: https://www.sol.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/flersprakighet/tolkning

Slarva aldrig med personsäkerhet, även om någon pressar dig!

Bästa kollegor!
Det finns ett återkommande problem med domare som vill låsa in en tolk ensam med en tilltalad vid medhörning. Detta gör tolkningen omöjlig, eftersom man inte kan höra tillräckligt bra genom högtalarna i medhörningsrummet och inte kan kommunicera med salen när man har missat något. Men långt viktigare är att detta äventyrar tolkens säkerhet helt i onödan. Vi får aldrig slarva med personsäkerhet. Detta är en allvarlig arbetsmiljoproblem och en helt oacceptabel säkerhetsrisk. Jag talade med en medlem som tog upp problemet med mig idag: hon hade nyligen varit med om ett allvarligt tillbud där hon råkade ut för detta med en tilltalad som strax därefter blev utåtagerande och behövde tas om hand av vakterna. Jag vill be samtliga kollegor att tänka på att ingen tolk någonsin ska sitta ensam i ett låst utrymme med en tolkanvändare. Detta är och har länge varit Sveriges Auktoriserade Tolkars officiella inställning i frågan, och vi gör inga undantag. Även om du själv inte tror att det kommer bli en hotfull situation just då, ska du aldrig någonsin gå med på det. Man vet aldrig när det kommer att sluta illa, och vi kan inte ta risken. Vid medhörning ska tolken stanna kvar i salen och tolka konsekutivt via salens ljudsystem. Även i andra sammanhang ska tolken undvika att vara ensam med en tolkanvändare, och aldrig någonsin vara ensam med någon i ett låst utrymme. Om slutanvändaren inte vill visa förståelse för denna policy, får ni hänvisa dem till S.A.T. samtidigt som ni fortsätter att avböja vänligen men bestämt.
Med vänliga hälsningar
Shawn Thane
Ordförande, Sveriges Auktoriserade Tolkar

Uppdrag utan förvarning

Bästa kollegor!

Sveriges Auktoriserade Tolkar har blivit varse om att en viss tolkförmedling ringer till en stor andel auktoriserade tolkar just nu för att uppmana tolkarna att göra sig tillgänglig för uppdrag via förmedlingens app för tillsättning av uppdrag utan förvarning. Gör du det anser förmedlingen att du har förbundit dig vid äventyr av vite att genomföra varje uppdrag som du blir tilldelad, utan förvarning och utan någon möjlighet för dig att tacka nej. Kunden får ett telefonnummer i samband med beställningen och ringer tolken direkt.

För S.A.T. verkar det dock utgöra ett uppenbart brott mot god tolksed att acceptera uppdrag på sådana premisser. Vi tänker då främst på 17 § KAMFS 2016:4, som lyder: En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.

S.A.T. har kontaktat Kammarkollegiet i frågan, och i sitt svar säger Kammarkollegiet bl.a. att: Vi är benägna att hålla med SAT om att tolkförmedlingarnas förfarande med direktbokning gör det svårt för tolkarna att upprätthålla 17 § i god tolksed.

Vi vet ju alla att ingen tolk, auktoriserad eller oauktoriserad, får under några omständigheter agera i strid mot god tolksed. Därför vill Sveriges Auktoriserade Tolkar råda alla våra kollegor att avvakta med att göra sig tillgänglig för uppdrag som tilldelas utan förvarning, oavsett vilken tolkförmedling det gäller, tills frågan har utretts vidare. Kammarkollegiet har lovat att ta upp frågan med tolkförmedlingarna, och S.A.T. har också påmint om att vi behöver ett tydligare och mer formellt ställningstagande. Vi återkommer med mer information så fort vi har fått ett svar.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för S.A.T. genom ordföranden Shawn Thane

Årsmöte 2020 den 1/2

Sveriges auktoriserade tolkar kallar härmed sina medlemmar till årsmöte, lördagen 2020-02-01 i Lund. Kallelse har tidigare skickats ut via e-post. Klicka på länkarna nedan för att se den föreslagna dagordningen, och en karta till lokalen, Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet. Om du inte har betalat medlemsavgiften för 2020 än, tänk gärna på att göra det i god tid! Klicka på ”Bli medlem” på vår hemsida för betalningsinformation.