SFÖ – SAT – sammanslagningen är ett faktum!

Sedan årsskiftet 2022-23 har SAT krupit in under SFÖ:s paraply.

I likhet med många andra länder runt om i världen vill facköversättare och tolkar samsas i samma förening. Vi har mycket gemensamt och vi tror att tillsammans är vi starkare.

I väntan på ett nytt namn på den sammanslagna föreningen används SFÖ-SAT som arbetsnamn. Föreningen kommer att ha kvar SFÖ:s logga under en övergångsperiod.

Denna webbplats kommer inte att uppdateras. Information som rör SFÖ-SAT kommer att publiceras i sociala medier och på e-versättaren

Årsmöte 20 mars 2022 – Ny styrelse!

Ordförande: Maria Gustafsson, Skåne
Sekreterare: Urszula Pacanowska Skogqvist, Stockholm
Ledamot: Ervina Novljakovic, Skåne
Vice ordförande: Shawn Thane, Stockholm
Kassaförvaltare: Basel Al Shannag, Skåne
Ledamot: Alejandra Ezpeleta, Uppsala
Suppleant: Susanne Wihlborg, Skåne
Suppleant: Natalia Martnell, Värmland

SAT + SFÖ = en och samma förening?

En tolk- och översättarförening för auktoriserade tolkar och etablerade facköversättare?

Styrelsen för SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) är intresserad av att skapa en tolksektion, och att låta SAT gå upp i SFÖ.

Det skulle innebära att SAT som enskild förening läggs ner.

Samtalen om detta mellan SAT och SFÖ uppstod för ett par år sedan, har pausats, men återupptogs under 2021.

Vi i nuvarande SAT:s styrelse är positiva till ett samgående, men vi varken kan eller vill genomdriva detta mot medlemmarnas vilja!

Läs mer i bifogade minnesanteckningar och motion.

UPPDATERING EFTER ÅRSMÖTET 2022: SAT:s årsmöte den 20 mars 2022 beslutade att tillstyrka förslaget om att SAT ska upphöra som enskild förening den 31 dec 2022, och istället bli en sektion inom Sveriges Facköversättarförening SFÖ (som i så fall kommer att få ett nytt namn vilket avspeglar att även auktoriserade tolkar kan bli medlemmar).

Observera: för att beslutet ska träda i kraft måste även SFÖ:s årsmöte godkänna förslaget.

Insändare från SAT publicerad i DN

”Fler auktoriserade tolkar behövs i brottsutredningar”

Regeringen skjuter till allt större medel till rättsväsendet. Allt fler individer förväntas lagföras, och i en del rättsprocesser behöver såväl poliser som advokater med flera använda tolk. Vi i SAT undrar: Vad gör staten för att säkra tillgången på auktoriserade tolkar?

https://www.dn.se/insandare/fler-auktoriserade-tolkar-behovs-i-brottsutredningar/

Publicerad 2021-09-22

Verksamhetsberättelse 2020

Kontakter med tolkförmedlingar samt Kammarkollegiet och andra upphandlande myndigheter upptog en stor del av styrelsens tid under 2020.

Vi jobbar på för att kontakttolkning alltid ska ske under goda och rättssäkra villkor, såväl för tolkanvändaren och patienten/klienten som för samhället i stort.

Vad arbetade S. A. T. med under 2020, rent konkret? Läs i den bifogade filen!

Tolkens roll behöver vara tydlig under Covid-19-pandemin.

Under rådande pandemi är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt så mycket det bara går. Vi tolkar utför ett ytterst viktigt arbete inom sjukvården, varje dag. Låt det inte finnas något tvivel om att vi auktoriserade tolkar vill axla vårt ansvar och uppfylla denna viktiga roll.

Vi vill dock på förekommen anledning påpeka att vi inte är informatörer. Vi är tolkar som översätter allt som sägs, och, om det är lämpligt inom ramen för uppdraget, avistatolkar skriven text.

På fråga från en auktoriserad tolk till Kammarkollegiet så har vi fått ett intressant svar.

”Tack för din fråga till Kammarkollegiet.

Av 21 § god tolksed framgår bland annat att när en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka. Tolken får inte – ombedd eller oombedd – vara medhjälpare åt någon av parterna t.ex. genom att ställa frågor eller genom att uppträda som ombud. Det kan rubba förtroendet mellan tolken och parterna om tolken företräder någon annans uppfattning under tolkningen. Av 19 § god tolksed följer att en tolk endast ska återge det som sägs. Denna information lämnar tolken inför varje tolkning. Samtidigt måste tolken bedöma från fall till fall vilka uppgifter denna kan utföra inom ramen för ett tolkuppdrag, men utanför tolkningssituationen.

Mot denna bakgrund är den situation som du nämner bekymmersam och kan skapa risk för förvirring för parterna om vad tolkens roll är och innebär. Kammarkollegiets tillsynsansvar omfattar inte andra myndigheter, men kollegiet noterar att uppdragsgivaren skulle kunna hantera situationen på andra sätt, tex. genom att sjukvårdspersonalen läser upp texten så att tolken får vara kontakttolk eller att sjukvårdspersonalen ber tolken avistatolka texten. Enligt Kammarkollegiets mening bör uppdraget att informera, så som det är beskrivet i mejlet, normalt sett inte ligga på tolken. Vidare saknas det skäl att göra avsteg från bestämmelserna i god tolksed eftersom det förefaller finnas alternativa lösningar som är bättre.

Med vänlig hälsning

Kristina Gustafsson
Jurist

Kammarkollegiet
Rättsavdelningen, Offentligrättsliga enheten”