Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen: Sveriges Auktoriserade Tolkar 

 

Verksamhetsåret 2016-10-08 – 2018-04-29

Styrelsen

 

Styrelsen har bestått av 

 • Ordförande: Marwan Kassem
 • Viceordförande: Maria Gustafsson 
 • Kassör: Nour Abdul Rahman 
 • Sekreterare: Shawn Thane
 • Ledamot: Mahmoud Khader

 

Samt suppleanter

 • Ervina Novljakovic 
 • Zoran Vujovic

 

Viktiga händelser under året

 

Under det gångna året har styrelsen, i likhet med de tidigare åren, jobbat kontinuerligt med att dels främja och utveckla, företrädesvis, de auktoriserade tolkarnas intresse och arbetsvillkor, dels för att höja tolkarnas yrkesstatus och medvetenhet hos tolkanvändarna om vikten av att använda auktoriserade tolkar i sina tolksamtal. Vår bestämda uppfattning är att myndigheter och organisationer ska i högsta grad vara måna om att värna om rättssäkerheten i kontakter med icke svensktalande individer. Grundläggande förutsättning för att uppnå detta, och för att stimulera och möjliggöra delaktighet för den språksvage i samhället, är att vederbörande ska ges rätt att utrycka sina tankar genom en av staten d.v.s. Kammarkollegiet auktoriserad tolk. 

Rättssäkerheten får ej äventyras p g a bristande rutiner vid bokning och användning av tolkar.

För att uppnå våra ambitioner har vi under året gjort bl. a. följande:

 

 • Vi har fört samtal med tolkförmedlingar och därvid har vi lyft upp och diskuterat för tolkarna aktuella frågor, och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra nöjdhetsgraden såväl bland tolkar som beställare och klienter/patienter 
 • Vi har haft löpande kontakt med myndigheter och organisationer och upplyst om vikten av att prioritera auktoriserade tolkar varje gång en tolk ska anlitas, samt vikten av att tolken ska ha rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
 • Vi har haft kontakt med medier och belyst tolkarnas situation och bristanderutiner och regelverk
 • Vi medlade mellan medlemmar och myndigheter eller tolkförmedlingar i ett antal individuella ärenden.
 • Inför Kammarkollegiets rapport ”Tolkanvändningen i staten: Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar” (publicerades november 2017) har S.A.T. beretts möjligheten att lämna sina förslag och synpunkter.
 • Vi har träffat upphandlare: Inför Kammarkollegiets upphandling av tolkförmedlingstjänster har vi träffat och fört konstruktiva samtal med chefer och upphandlingsenheten och lämnat synpunkter om hur det kommande avtalet bör se ut.
 • Vi har skapat och underhållit kontakter med vår systerorganisation Rättstolkarna i syftet att samordna vårt arbete i gemensamma frågor.
 • Vi har valt en logga till S.A.T. och en profil som vi hoppas kan använda i olika sammanhang som igenkänningstecken för S.A.T. och på sikt öka S.A.T.:s profil.
 • Vi har anslutit S.A.T.:s bankkonto till Swish för att underlätta inbetalningen av medlemsavgiften.
 • Vi har skrivit nya stadgar till S.A.T., som nu presenteras till årsmötet för en första omröstning.

 

Vi är nöjda med det som vi gjort hitintills men det återstår mycket att göra och därför behöver vi dig och fler aktiva medlemmar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *