Uppdrag utan förvarning

Bästa kollegor!

Sveriges Auktoriserade Tolkar har blivit varse om att en viss tolkförmedling ringer till en stor andel auktoriserade tolkar just nu för att uppmana tolkarna att göra sig tillgänglig för uppdrag via förmedlingens app för tillsättning av uppdrag utan förvarning. Gör du det anser förmedlingen att du har förbundit dig vid äventyr av vite att genomföra varje uppdrag som du blir tilldelad, utan förvarning och utan någon möjlighet för dig att tacka nej. Kunden får ett telefonnummer i samband med beställningen och ringer tolken direkt.

För S.A.T. verkar det dock utgöra ett uppenbart brott mot god tolksed att acceptera uppdrag på sådana premisser. Vi tänker då främst på 17 § KAMFS 2016:4, som lyder: En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.

S.A.T. har kontaktat Kammarkollegiet i frågan, och i sitt svar säger Kammarkollegiet bl.a. att: Vi är benägna att hålla med SAT om att tolkförmedlingarnas förfarande med direktbokning gör det svårt för tolkarna att upprätthålla 17 § i god tolksed.

Vi vet ju alla att ingen tolk, auktoriserad eller oauktoriserad, får under några omständigheter agera i strid mot god tolksed. Därför vill Sveriges Auktoriserade Tolkar råda alla våra kollegor att avvakta med att göra sig tillgänglig för uppdrag som tilldelas utan förvarning, oavsett vilken tolkförmedling det gäller, tills frågan har utretts vidare. Kammarkollegiet har lovat att ta upp frågan med tolkförmedlingarna, och S.A.T. har också påmint om att vi behöver ett tydligare och mer formellt ställningstagande. Vi återkommer med mer information så fort vi har fått ett svar.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för S.A.T. genom ordföranden Shawn Thane

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *