Varning för ”Svenska Tolkregistret”

”Svenska Tolkregistret” har i flera omgångar skickat ut brev med inbetalningskort till tolkar.

Vi rekommenderar att du som tolk INTE betalar in detta, eftersom du i så fall skulle betala för en fullständigt onödig produkt.

Vi kan inte polisanmäla brevet, eftersom det framgår att det är ett erbjudande om att lista sig på detta register. Dock, att betala 2 100 kronor per år för ett register som är fullkomligt utan värde anser vi vara oskäligt.

Som du säkert vet finns det redan ett register över auktoriserade tolkar som du lätt finner via Kammarkollegiets webbplats.

Inpasseringskontroll i domstol – Förslag till brev till DO

Känner du dig, som flera av våra medlemmar, diskriminerad av det nya kravet på säkerhetskontroll i rätten även för oss auktoriserade tolkar? Skriv gärna en anmälan till DO! Använd nedanstående mall om du vill! (I de gula fälten ska du i så fall fylla i dina egna uppgifter.)

                                                                 Till

Diskrimineringsombudsmannen

    Box 4057

169 04 SOLNA

[tolkens namn]                                          

[tolkens adress]                                                     

[tolkens telefonnr]

E-post: [tolkens mejladress]

Anmälan om diskriminering av auktoriserade tolkar (AT, RT, ST) – gäller säkerhetskontrollen vid domstolar.

De flesta domstolar i landet tillämpar i dagsläget samma sorts säkerhetskontroll gentemot auktoriserade tolkar vid inpassering i domstolsbyggnaden som de gör gentemot allmänheten. Jag gick genom säkerhetskontrollen den [DATUM] för att tolka i mål [MÅLNUMMER]

Säkerhetskontrollen görs trots att auktoriserade tolkar har genomgått en redbarhetsprövning genom Kammarkollegiets försorg, och kan få Kammarkollegiets behörighetskort som de enkelt kan visa upp för säkerhetspersonal vid inpassering.

Vilka brister det kan finnas i Kammarkollegiets redbarhetsprövning, som gör att den inte anses likvärdig den säkerhetsprövning som domstolen gör för sina egna anställda, om det nu görs, framgår inte av de nya riktlinjerna för säkerhetskontroll.

Det är också ett faktum att jag och många av mina kollegor känner oss kränkta och diskriminerade av policyn med säkerhetskontroll även för auktoriserade tolkar. Situationen skulle vara en annan om alla som skulle komma in i domstolsbyggnaden gick igenom samma sorts säkerhetskontroll. Undantag görs dock för de ”finare” yrkena, t.ex. advokat, som inte ens har en statlig bricka som vi auktoriserade tolkar har.

Många auktoriserade tolkar känner, när en sommarnotarie eller städpersonalen går in i domstolen genom personalingången utan den minsta säkerhetskontroll, men en auktoriserad tolk med mångårig erfarenhet vid samma domstol och anlitad av en statlig myndighet i ett förtroendeuppdrag kontrolleras på samma sätt som helt okända personer från allmänheten, att det främsta syftet med säkerhetskontrollen är att göra skillnad på folk och folk.

Den nya uppdateringen (SFS 2019:301) av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol gäller från och med den 1 juli i år. I samband med den har de som vill att auktoriserade tolkar ska underkasta sig en säkerhetskontroll vid inpassering till en domstolsbyggnad lagen på sin sida så fort domstolen har beslutat om att införa en sådan säkerhetskontroll. Meningen gällande undantaget för den som utövar allmän tjänst vid domstolen har tagits bort. Den ersätts av en klausul som undantar domstolens samtliga anställda, polismän, advokater, åklagare, med flera. Till och med häktade och intagna i kriminalvårdsanstalt är undantagna, men inte auktoriserade tolkar.

Som bakgrund till allt detta vill jag påpeka att i propositionen som föregick lagen (2018/19:81) uttrycks gång på gång en vilja att just tolkar ska genomgå dessa säkerhetskontroller. Man hittar anledningar att undanta flera olika yrkesgrupper, bland andra undantas advokater eftersom de har en advokatlegitimation som de kan visa upp vid inpassering. Propositionen verkar helt ha missat att auktoriserade tolkar också har en yrkeslegitimation, dock inte utfärdat av en branschförening utan av Kammarkollegiet, d. v. s. av den svenska staten. Tyvärr blev inte någon befintlig organisation som företräder tolkar remissinstans för utredningen (SOU 2017:46) som föregick propositionen: SOU 2017:46 skickades endast till Sveriges tolkförbund (STOF), som så vitt jag vet inte har varit verksam på flera år.

Vid en sammantagen bedömning verkar det klart att den nya lagen riktas i synnerhet mot just tolkar, och att syftet med lagen egentligen inte har så mycket med säkerhet att göra. Jag anser att den nya lagstiftningen är i bästa fall illa förberedd, och att den är till sitt syfte och i sin tillämpning diskriminerande.

Jag skulle vilja att DO tog sig an denna fråga eftersom jag ser en oroande trend, som framöver kan påverka andra yrken, inte minst på statlig nivå.

Med vänlig hälsning

[tolkens namn]

Av kammarkollegiet auktoriserad tolk

Tolknummer: [tolknummer]