Nyheter

Handlingar inför årsmöte den 8 okt 2016 i Malmö: Preliminär dagordning

Följande punkter kommer att tas upp:

– val av ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare

– fråga om mötet utlysts på rätt sätt

– fastställande av dagordning

– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– fastställande av kommande års medlemsavgift

– presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för det kommande året

– val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisor

– behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

– övriga frågor

SAT representerat på SLAM! i Malmö

En nordisk konferens för tolkar och översättare ägde rum i Malmö den 24 september 2016.

Konferensen, som gick under namnet Scandinavian Language Associations’ Meeting (SLAM!), är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan åtta översättar- och tolkorganisationer i Norden.

För mer info, se konferensens webbplats www.slamconf.com

Temat var "Promoting Professionalism in a Changing Market" (konferensspråket var engelska) och konferensen vände sig till etablerade och yrkeserfarna översättare och tolkar.

Förutom ett intressant program bjöds även på trevliga sociala evenemang där vi träffade gamla vänner och kolleger samt knöt nya, intressanta kontakter. SAT var representerat av föreningens sekreterare Maria Gustafsson.