Minnesanteckningar från möte mellan SAT och Språkservice den 27 april 2017

Bästa kollegor!

 

Här kommer sent omsider anteckningar från vårt möte med Språkservice i våras.

 

 

Minnesanteckningar

 

från möte mellan Sveriges Auktoriserade Tolkar (nedan benämnda SAT), och Språkservice (nedan benämnda SpS)

den 27 april 2017

 

Närvarande:

Från Språkservice:

Caroline Düberg, chef för kvalitet och hållbarhet t ex anbud och kunduppföljning

Anders Fredberg, VD

Alexis Moya Kyllönen, marknad och kommunikation, bl a ansvarig för tolkråd och rekrytering

Magnus Franzén, marknadschef

Från SAT:

Marwan Kassem, ordförande

Maria Gustafsson, vice ordförande

Shawn Thane, sekreterare

Vid tangentbordet: Maria Gustafsson

 

Möjligheten att tolkar ska kunna byta uppdrag med varandra:

SAT ser att SpS har gjort en del för att förbättra detta.

 

Dåligt bemötande gentemot tolkar från en del av SpS’ anställda:

SAT ser att detta helt klart har blivit bättre.

SS är tydliga med att SpS vill ha två nöjda parter: både tolkar och kunder.

 

Mellanskillnaden mellan arvodet och skatt + soc avg:

SS har pratat med Domstolsverket m fl angående detta.

Arvodena är enligt tabell.

 

Ersättning för resor och restid vid uppdrag för Region Skåne

– SpS förklarar att det finns tekniska begränsningar för vad som kan finnas med i formuläret, och att man har velat strama upp yrkandena på restider. SAT har förståelse för att osanna uppgifter angående restider och utlägg är oacceptabelt, men anser inte att det är godtagbart att det på Tolkwebben står att det “enligt avtal” inte ges ersättning. Detta är missvisande och kan göra att en tolk missar att yrka restids- och reseutläggsersättning. Vi kommer överens om att SAT ska kolla upp den exakta formuleringen vid rapportering via Webbtolk och återkomma till SpS.

 

Taxa: Bör inte tolkar i språk där det saknas möjlighet till auktorisation få arvode enligt AT?

SpS förklarar att det är myndigheten som bestämmer om tolken ska få arvode enligt AT. Ska noteras på rekvisitionen. Om man inte medger AT om tolken ej är AT är en fråga om vilka villkor som kunden sätter kunden upp i upphandlingen, och som ska accepteras av anbudsgivarna.

 

Systemet med anställda tolkar hos SpS skapar fortsatt oro hos SAT:s medlemmar.

SpS menar att de anställda ej utgör något hot mot RT eller AT, utan med SpS’ ord: ”ett komplement till nuvarande affärsupplägg för tolkar där anställning inte varit ett möjligt alternativ tidigare”.

Behovet överstiger fortfarande med god marginal de som anställs. SpS behöver 4000 tolkar och kan bara anställa 100-150 tolkar.

 

SAT framhåller att Migrationsverket klagar på inkompetenta tolkar. Tolkarna som är på Migrationsverket har fått intrycket att flertalet tolkar som tjänstgör på Migrationsverket är SpS-anställda tolkar, som bara är GRT.

SpS menar att när man anställer tolkar så säkrar man kompetensen. De anställda är ett komplement till frilanstolkarna. SpS framhåller att man satsar på de anställda tolkarna och deras kompetensutveckling.

 

SAT tycker fortfarande att det behövs något som lugnar de frilansande AT- och RT-tolkarna.

 

Frågor som SpS och SAT kan driva gemensamt:

SpS berättar om “Tolkportaler” som stora myndigheter t ex AF m fl håller på att sätta upp. Magnus förklarar att dessa portaler kommer att medföra att tillsättningen av tolkar går betydligt långsammare. Detta riskerar att vara till skada både för kunder och tolkar.

Alla dessa myndigheter vill ha sina egna portaler istället för att använda SpS’ och de andra tolkförmedlingarnas system.

SpS försöker påverka SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och KK (Kammarkollegiet) avseende detta.

 

 

 

Info om kommande möten som SpS ska ha med stora kunder:

SpS ska träffa SKL och lobba för DV-taxa i fler kommuner och landsting. Detta ser naturligtvis SAT positivt på.

 

All personal inom Domstolsverket, på alla landets 82 domstolar, ska få utbildning i tolkanvändning.

 

DV (Domstolsverket) kommer att satsa mer på videotolkning. Ny teknik ska utarbetas. Rättstolkarna är involverade i arbetet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *