Handlingar inför årsmöte i Malmö den 8 okt: Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen: Sveriges Auktoriserade Tolkar

 

Verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Styrelsen

 

Styrelsen har bestått av

 • Ordförande: Stojan Beljkas

 • Viceordförande: Nour Abdul Rahman

 • Kassör: Maria Komierowski

 • Sekreterare: Maria Gustafsson

 • Ledamot Ervina Novljakovic

 • Violeta Janjusic

 

Samt suppleanter

 • Violeta Milutinovic

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

 • Stojan Beljkas

 • Nour Abdul Rahman

 

Viktiga händelser under året

 

Under det gångna året har styrelsen, i likhet med de tidigare åren, jobbat kontinuerligt med att dels främja och utveckla, företrädesvis, de auktoriserade tolkarnas intresse och arbetsvillkor, dels för att höja tolkarnas yrkesstatus och medvetenhet hos tolkanvändarna om vikten av att använda auktoriserade tolkar i sina tolksamtal. Vår bestämda uppfattning är att myndigheter och organisationer ska i högsta grad vara måna om att värna om rättssäkerheten i kontakter med icke svensktalande individer. Grundläggande förutsättning för att uppnå detta, och för att stimulera och möjliggöra delaktighet för den språksvage i samhället, är att vederbörande ska ges rätt att utrycka sina tankar genom en av staten d.v.s. Kammarkollegiet auktoriserad tolk.

Rättssäkerheten får ej äventyras p g a bristande rutiner vid bokning och användning av tolkar.

För att uppnå våra ambitioner har vi under året gjort bl. a. följande:

 

 • Vi har fört samtal med tolkförmedlingar och därvid har vi lyft upp och diskuterat för tolkarna aktuella frågor, och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra nöjdhetsgraden såväl bland tolkar som beställare och klienter/patienter

 • Vi har haft löpande kontakt med myndigheter och organisationer och upplyst om vikten att rätt tolk i tolkningssituationer är auktoriserad tolk

 • Vi har haft kontakt med medier och belyst tolkarnas situation och bristanderutiner och regelverk

 • Vi gjorde en enkät med auktoriserade tolkar. Vi tycker att det är viktigt att vi ska lyssna på våra medlemmar, deras förslag och missförhållande som de möts av i sin yrkesutövning. Alla dessa synpunkter och invändningar tar S.A.T i högsta grad på allra största alvar, för att hitta en lösning och för att styrelsen skulle kunna ta upp det vid rätt tid och rätt plats .

 • Vi har blivit Remissinstans: Inför Region Skånes upphandling av tolkförmedlingstjänster har S.A.T. för första gången i sin historia fått äran att bli remissinstans  och därmed beretts möjligheten att lämna sina förslag och synpunkter på den kommande upphandlingen

 • Vi har träffat upphandlare: Inför Region Skånes upphandling av tolkförmedlingstjänster har vi träffat och fört konstruktiva samtal med chefer och upphandlingsenheten och lämnat synpunkter om hur det kommande avtalet bör se ut

 • Vi har efterlyst tillämpning av domstolstaxa inom sjukvården. För att sjukvården skulle kunna bli en attraktiv uppdragsgivare för tolken är det viktigt att man får rimligt arvode, samt ersättning för tidsspillan och reskostnader och att tolkarnas arvode i det här sammanhanget skall betalas enligt senast utgåva av Domstolsverkets tolktaxa .

 • All arvode, tidsspillan och reseersättning ska tillfalla tolken. Vi har framfört vårt önskemål om att all arvode, ersättning för tidsspillan och reseersättning ska i sin helhet tillfalla tolken. Vi fick gehör för detta.  

 

Vi är nöjda med det som vi gjort hitintills men det återstår mycket att göra och därför behöver vi dig och fler aktiva medlemmar.


 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordförande

Stojan Beljkas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kassör

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sekreterare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledamot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledamot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledamot


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *