Handlingar inför årsmöte den 8 okt i Malmö: Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter:

 

1. Ervina Novljakovic, RT, BKS, föreslås som ledamot

2. Zoran Vujovic, RT, BKS, föreslås som ledamot

3. Shawn Thane, RT, engelska, föreslås som ledamot

4. Maria Gustafsson, AT, spanska, föreslås som ordförande

 

 

 

 

Handlingar inför årsmöte den 8 okt i Malmö: Förslag till verksamhetsplan

 

Förslag till verksamhetsplan 2016-17

Att diskuteras och eventuellt ändras och fastställas på årsmötet den 8 oktober 2016

Föreningen: Sveriges Auktoriserade Tolkar

 

  • Vi avser att fortsätta att föra samtal med tolkförmedlingar och därvid lyfta upp och diskutera för tolkarna aktuella frågor, och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra nöjdhetsgraden såväl bland tolkar som beställare och klienter/patienter. Det gäller att vi ser till våra gemensamma intressen även om vi också är motparter. Ett gemensamt intresse som vi alla har är att förbättra kundernas kunskap om vad en bra tolk innebär, vilka krav man kan ställa på tolken. Ett talande exempel på när det kan gå snett är när kunden har så bråttom att få svar från tolkförmedlingen så att uppdragen inte hinner tillsättas med högsta kompetens även om kunden efterfrågar det. T ex vid avrop enligt avtalet med Region Skåne har tolkförmedlingen 6 minuter på sig att tillsätta uppdraget (Källa: Språkservices VD Anders Fredberg intervjuad i Sydsvenskans artikelserie september 2016).

  • Vi avser att stå för ett professionellt förhållningssätt gentemot såväl tolkförmedlingar och tolkanvändare som klienter/patienter. På så vis kommer tolkförmedlingarna och upphandlande instanser att se att det även i fortsättningen lönar sig att ha kontakt med oss och att vi är en god och konstruktiv samtalspartner.

  • Vi avser att ha fortsatt kontakt med myndigheter och organisationer och upplyst om vikten att rätt tolk i tolkningssituationer är en auktoriserad tolk.

  • Vi avser att ha fortsatt kontakt med medier och belysa tolkarnas situation och bristande rutiner och regelverk.

  • Vi avser att vara fortsatt aktiva på sociala medier, i vart fall på Facebook, och i möjligaste mån bidra till att diskussioner om vårt viktiga yrke blir sakliga, relevanta och korrekta, utan att för den skull sluta påpeka missförhållanden.

  • Vi avser att oftare lägga ut aktuell info på S. A. T.: s hemsida, för att den ska bli en kanal för information och nyheter för alla auktoriserade tolkar i betydligt högre grad än idag. Man ska inte behöva ha ett Facebook-konto för att få information.

 

Vi är nöjda med det som vi gjort hitintills men det återstår mycket att göra och därför behöver vi dig och fler aktiva medlemmar.

Handlingar inför årsmöte den 8 okt 2016 i Malmö: Preliminär dagordning

Följande punkter kommer att tas upp:

– val av ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare

– fråga om mötet utlysts på rätt sätt

– fastställande av dagordning

– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– fastställande av kommande års medlemsavgift

– presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för det kommande året

– val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisor

– behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

– övriga frågor

SAT representerat på SLAM! i Malmö

En nordisk konferens för tolkar och översättare ägde rum i Malmö den 24 september 2016.

Konferensen, som gick under namnet Scandinavian Language Associations’ Meeting (SLAM!), är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan åtta översättar- och tolkorganisationer i Norden.

För mer info, se konferensens webbplats www.slamconf.com

Temat var "Promoting Professionalism in a Changing Market" (konferensspråket var engelska) och konferensen vände sig till etablerade och yrkeserfarna översättare och tolkar.

Förutom ett intressant program bjöds även på trevliga sociala evenemang där vi träffade gamla vänner och kolleger samt knöt nya, intressanta kontakter. SAT var representerat av föreningens sekreterare Maria Gustafsson.