Verksamhetsplan 2018-2019

Föreningen: Sveriges Auktoriserade Tolkar

 


• Vi avser att fortsätta att föra samtal med tolkförmedlingar och därvid lyfta upp och diskutera för tolkarna aktuella frågor, och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra nöjdhetsgraden såväl bland tolkar som beställare och klienter/patienter. Det gäller att vi ser till våra gemensamma intressen även om vi också är motparter. Ett gemensamt intresse som vi alla har är att förbättra kundernas kunskap om vad en bra tolk innebär, vilka krav man kan ställa på tolken. Ett talande exempel på när det kan gå snett är när kunden har så bråttom att få svar från tolkförmedlingen så att uppdragen inte hinner tillsättas med högsta kompetens även om kunden efterfrågar det. T ex vid avrop enligt avtalet med Region Skåne har tolkförmedlingen 6 minuter på sig att tillsätta uppdraget (Källa: Språkservices VD Anders Fredberg intervjuad i Sydsvenskans artikelserie september 2016).


• Vi avser att stå för ett professionellt förhållningssätt gentemot såväl tolkförmedlingar och tolkanvändare som klienter/patienter. På så vis kommer tolkförmedlingarna och upphandlande instanser att se att det även i fortsättningen lönar sig att ha kontakt med oss och att vi är en god och konstruktiv samtalspartner.


• Vi avser att ha fortsatt kontakt med myndigheter och organisationer och upplyst om vikten att rätt tolk i tolkningssituationer är en auktoriserad tolk.


• Vi avser att ha fortsatt kontakt med medier och belysa tolkarnas situation och bristande rutiner och regelverk.


• Vi avser att vara aktiva på sociala medier, i vart fall på Facebook, och i möjligaste mån bidra till att diskussioner om vårt viktiga yrke blir sakliga, relevanta och korrekta, utan att för den skull sluta påpeka missförhållanden.


• Vi avser att oftare lägga ut aktuell info på S. A. T.: s hemsida, för att den ska bli en kanal för information och nyheter för alla auktoriserade tolkar i betydligt högre grad än idag. Man ska inte behöva ha ett Facebook-konto för att få information. 


• Vi ska verka för att öka rekryteringen av nya medlemmar till föreningen.


• Styrelsen ska utreda frågan om vi ska skapa någon typ av profilmaterial för att kunna göra reklam för föreningen.


• Styrelsen ska även i fortsättningen se till att vi har särskilda personer som är ansvariga för kontakterna mellan S. A. T. och upphandlande myndighet vid nya upphandlingar, och/eller tolkförmedlingarna på löpande basis.


Vi är nöjda med det som vi gjort hitintills men det återstår mycket att göra,

och därför behöver vi dig och fler aktiva medlemmar.

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen: Sveriges Auktoriserade Tolkar 

 

Verksamhetsåret 2016-10-08 – 2018-04-29

Styrelsen

 

Styrelsen har bestått av 

 • Ordförande: Marwan Kassem
 • Viceordförande: Maria Gustafsson 
 • Kassör: Nour Abdul Rahman 
 • Sekreterare: Shawn Thane
 • Ledamot: Mahmoud Khader

 

Samt suppleanter

 • Ervina Novljakovic 
 • Zoran Vujovic

 

Viktiga händelser under året

 

Under det gångna året har styrelsen, i likhet med de tidigare åren, jobbat kontinuerligt med att dels främja och utveckla, företrädesvis, de auktoriserade tolkarnas intresse och arbetsvillkor, dels för att höja tolkarnas yrkesstatus och medvetenhet hos tolkanvändarna om vikten av att använda auktoriserade tolkar i sina tolksamtal. Vår bestämda uppfattning är att myndigheter och organisationer ska i högsta grad vara måna om att värna om rättssäkerheten i kontakter med icke svensktalande individer. Grundläggande förutsättning för att uppnå detta, och för att stimulera och möjliggöra delaktighet för den språksvage i samhället, är att vederbörande ska ges rätt att utrycka sina tankar genom en av staten d.v.s. Kammarkollegiet auktoriserad tolk. 

Rättssäkerheten får ej äventyras p g a bristande rutiner vid bokning och användning av tolkar.

För att uppnå våra ambitioner har vi under året gjort bl. a. följande:

 

 • Vi har fört samtal med tolkförmedlingar och därvid har vi lyft upp och diskuterat för tolkarna aktuella frågor, och vad vi kan göra tillsammans för att förbättra nöjdhetsgraden såväl bland tolkar som beställare och klienter/patienter 
 • Vi har haft löpande kontakt med myndigheter och organisationer och upplyst om vikten av att prioritera auktoriserade tolkar varje gång en tolk ska anlitas, samt vikten av att tolken ska ha rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
 • Vi har haft kontakt med medier och belyst tolkarnas situation och bristanderutiner och regelverk
 • Vi medlade mellan medlemmar och myndigheter eller tolkförmedlingar i ett antal individuella ärenden.
 • Inför Kammarkollegiets rapport ”Tolkanvändningen i staten: Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar” (publicerades november 2017) har S.A.T. beretts möjligheten att lämna sina förslag och synpunkter.
 • Vi har träffat upphandlare: Inför Kammarkollegiets upphandling av tolkförmedlingstjänster har vi träffat och fört konstruktiva samtal med chefer och upphandlingsenheten och lämnat synpunkter om hur det kommande avtalet bör se ut.
 • Vi har skapat och underhållit kontakter med vår systerorganisation Rättstolkarna i syftet att samordna vårt arbete i gemensamma frågor.
 • Vi har valt en logga till S.A.T. och en profil som vi hoppas kan använda i olika sammanhang som igenkänningstecken för S.A.T. och på sikt öka S.A.T.:s profil.
 • Vi har anslutit S.A.T.:s bankkonto till Swish för att underlätta inbetalningen av medlemsavgiften.
 • Vi har skrivit nya stadgar till S.A.T., som nu presenteras till årsmötet för en första omröstning.

 

Vi är nöjda med det som vi gjort hitintills men det återstår mycket att göra och därför behöver vi dig och fler aktiva medlemmar.

 

Årsmötesprotokoll 2016, avser verksamhetsåret 2015

Kära kollegor!

 

Återigen tar det väldigt lång tid innan saker publiceras här. Vi i styrelsen beklagar detta och hänvisar till vår stora arbetsbörda. Som ni alla vet så jobbar vi ideellt och får inget betalt för vårt viktiga arbete med SAT. Alltså utför vi arbetet på vår lediga tid. Dock har vi ambitionen att bli flitigare med att lägga upp saker här på vår webbplats.

 

Här kommer nu, sent omsider, årsmötesprokollet från 8 okt 2016. 

 

PROTOKOLL  från ÅRSMÖTE I S. A. T., Sveriges Auktoriserade Tolkar

avseende verksamhetsåret 2015

8 okt 2016 Medborgarskolan Malmö

 1. Ordföranden i S. A. T., Stojan Beljkas, förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötesordförande valdes Stojan Beljkas, till mötessekreterare valdes Maria Gustafsson och till protokolljusterare valdes Ervina Novljakovic och Stojan Beljkas.
 3. Mötet fann att mötet hade utlysts på rätt sätt. (Info: Kallelse skickades via epost den 20 september – Enligt stadgarna: Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker via e-post senast 3 veckor före mötet.)
 4. Den föreslagna dagordningen godkändes med smärre justeringar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse hade i förväg anslagits på föreningens webbplats. Den delades även ut på papper till mötesdeltagarna. Mötesdeltagarna fann ingenting att erinra. Förvaltningsberättelse och kassarapport fanns ej i pappersform men föredrogs muntligt av sittande kassör och vice ordförande. Kassarapport och revisionsberättelse kommer att inkomma inom maximalt en vecka.
 6. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
 7. Kommande års medlemsavgift fastställdes till 100 kr per år.
 8. Preliminär verksamhetsplan för det kommande året presenterades och fastställdes med några tillägg. Den utökade verksamhetsplanen kommer att publiceras på föreningens webbplats inom en vecka.
 9. Inga motioner hade i förväg inkommit till årsmötet. På sittande möte diskuterades ett förslag att ha en eller flera kontaktpersoner som kan fungera som samtalspartner i diskussioner mellan tolkförmedllingar och S. A. T. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utse en eller två personer till detta uppdrag.
 10. Till styrelse för 2016-2017 valdes följande personer:

Ordförande Marwan Kassem, personnr XXXX

Vice ordförande Maria Gustafsson

Sekreterare Shawn Thane

 Kassör Nour Saberg, personnr XXXX

Ledamot Mahmoud Khader

Suppleant Ervina Novljakovic

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, tillsammans eller var för sig.

 1. Övriga frågor:
 1. Resultaten av enkäten till medlemmarna inför Region Skånes upphandling efterfrågas. Det kommer att publiceras på föreningens webbplats.
 2. Möjlighet att betala medlemsavgiften via Swish ska utredas av blivande kassör.

 

 1. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

__________________________________

Maria Gustafsson, sekreterare

Justeras:

 

___________________________________   ________________________________

Stojan Beljkas                                                                  Ervina Novljakovic

 

 

Minnesanteckningar från möte mellan SAT och Språkservice den 27 april 2017

Bästa kollegor!

 

Här kommer sent omsider anteckningar från vårt möte med Språkservice i våras.

 

 

Minnesanteckningar

 

från möte mellan Sveriges Auktoriserade Tolkar (nedan benämnda SAT), och Språkservice (nedan benämnda SpS)

den 27 april 2017

 

Närvarande:

Från Språkservice:

Caroline Düberg, chef för kvalitet och hållbarhet t ex anbud och kunduppföljning

Anders Fredberg, VD

Alexis Moya Kyllönen, marknad och kommunikation, bl a ansvarig för tolkråd och rekrytering

Magnus Franzén, marknadschef

Från SAT:

Marwan Kassem, ordförande

Maria Gustafsson, vice ordförande

Shawn Thane, sekreterare

Vid tangentbordet: Maria Gustafsson

 

Möjligheten att tolkar ska kunna byta uppdrag med varandra:

SAT ser att SpS har gjort en del för att förbättra detta.

 

Dåligt bemötande gentemot tolkar från en del av SpS’ anställda:

SAT ser att detta helt klart har blivit bättre.

SS är tydliga med att SpS vill ha två nöjda parter: både tolkar och kunder.

 

Mellanskillnaden mellan arvodet och skatt + soc avg:

SS har pratat med Domstolsverket m fl angående detta.

Arvodena är enligt tabell.

 

Ersättning för resor och restid vid uppdrag för Region Skåne

– SpS förklarar att det finns tekniska begränsningar för vad som kan finnas med i formuläret, och att man har velat strama upp yrkandena på restider. SAT har förståelse för att osanna uppgifter angående restider och utlägg är oacceptabelt, men anser inte att det är godtagbart att det på Tolkwebben står att det “enligt avtal” inte ges ersättning. Detta är missvisande och kan göra att en tolk missar att yrka restids- och reseutläggsersättning. Vi kommer överens om att SAT ska kolla upp den exakta formuleringen vid rapportering via Webbtolk och återkomma till SpS.

 

Taxa: Bör inte tolkar i språk där det saknas möjlighet till auktorisation få arvode enligt AT?

SpS förklarar att det är myndigheten som bestämmer om tolken ska få arvode enligt AT. Ska noteras på rekvisitionen. Om man inte medger AT om tolken ej är AT är en fråga om vilka villkor som kunden sätter kunden upp i upphandlingen, och som ska accepteras av anbudsgivarna.

 

Systemet med anställda tolkar hos SpS skapar fortsatt oro hos SAT:s medlemmar.

SpS menar att de anställda ej utgör något hot mot RT eller AT, utan med SpS’ ord: ”ett komplement till nuvarande affärsupplägg för tolkar där anställning inte varit ett möjligt alternativ tidigare”.

Behovet överstiger fortfarande med god marginal de som anställs. SpS behöver 4000 tolkar och kan bara anställa 100-150 tolkar.

 

SAT framhåller att Migrationsverket klagar på inkompetenta tolkar. Tolkarna som är på Migrationsverket har fått intrycket att flertalet tolkar som tjänstgör på Migrationsverket är SpS-anställda tolkar, som bara är GRT.

SpS menar att när man anställer tolkar så säkrar man kompetensen. De anställda är ett komplement till frilanstolkarna. SpS framhåller att man satsar på de anställda tolkarna och deras kompetensutveckling.

 

SAT tycker fortfarande att det behövs något som lugnar de frilansande AT- och RT-tolkarna.

 

Frågor som SpS och SAT kan driva gemensamt:

SpS berättar om “Tolkportaler” som stora myndigheter t ex AF m fl håller på att sätta upp. Magnus förklarar att dessa portaler kommer att medföra att tillsättningen av tolkar går betydligt långsammare. Detta riskerar att vara till skada både för kunder och tolkar.

Alla dessa myndigheter vill ha sina egna portaler istället för att använda SpS’ och de andra tolkförmedlingarnas system.

SpS försöker påverka SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och KK (Kammarkollegiet) avseende detta.

 

 

 

Info om kommande möten som SpS ska ha med stora kunder:

SpS ska träffa SKL och lobba för DV-taxa i fler kommuner och landsting. Detta ser naturligtvis SAT positivt på.

 

All personal inom Domstolsverket, på alla landets 82 domstolar, ska få utbildning i tolkanvändning.

 

DV (Domstolsverket) kommer att satsa mer på videotolkning. Ny teknik ska utarbetas. Rättstolkarna är involverade i arbetet.