Verksamhetsberättelse 2020

Kontakter med tolkförmedlingar samt Kammarkollegiet och andra upphandlande myndigheter upptog en stor del av styrelsens tid under 2020.

Vi jobbar på för att kontakttolkning alltid ska ske under goda och rättssäkra villkor, såväl för tolkanvändaren och patienten/klienten som för samhället i stort.

Vad arbetade S. A. T. med under 2020, rent konkret? Läs i den bifogade filen!

Tolkens roll behöver vara tydlig under Covid-19-pandemin.

Under rådande pandemi är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt så mycket det bara går. Vi tolkar utför ett ytterst viktigt arbete inom sjukvården, varje dag. Låt det inte finnas något tvivel om att vi auktoriserade tolkar vill axla vårt ansvar och uppfylla denna viktiga roll.

Vi vill dock på förekommen anledning påpeka att vi inte är informatörer. Vi är tolkar som översätter allt som sägs, och, om det är lämpligt inom ramen för uppdraget, avistatolkar skriven text.

På fråga från en auktoriserad tolk till Kammarkollegiet så har vi fått ett intressant svar.

”Tack för din fråga till Kammarkollegiet.

Av 21 § god tolksed framgår bland annat att när en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka. Tolken får inte – ombedd eller oombedd – vara medhjälpare åt någon av parterna t.ex. genom att ställa frågor eller genom att uppträda som ombud. Det kan rubba förtroendet mellan tolken och parterna om tolken företräder någon annans uppfattning under tolkningen. Av 19 § god tolksed följer att en tolk endast ska återge det som sägs. Denna information lämnar tolken inför varje tolkning. Samtidigt måste tolken bedöma från fall till fall vilka uppgifter denna kan utföra inom ramen för ett tolkuppdrag, men utanför tolkningssituationen.

Mot denna bakgrund är den situation som du nämner bekymmersam och kan skapa risk för förvirring för parterna om vad tolkens roll är och innebär. Kammarkollegiets tillsynsansvar omfattar inte andra myndigheter, men kollegiet noterar att uppdragsgivaren skulle kunna hantera situationen på andra sätt, tex. genom att sjukvårdspersonalen läser upp texten så att tolken får vara kontakttolk eller att sjukvårdspersonalen ber tolken avistatolka texten. Enligt Kammarkollegiets mening bör uppdraget att informera, så som det är beskrivet i mejlet, normalt sett inte ligga på tolken. Vidare saknas det skäl att göra avsteg från bestämmelserna i god tolksed eftersom det förefaller finnas alternativa lösningar som är bättre.

Med vänlig hälsning

Kristina Gustafsson
Jurist

Kammarkollegiet
Rättsavdelningen, Offentligrättsliga enheten”

Bristande kvalitetskrav skapar brist på kvalificerade tolkar.

Intressant läsning i Kammarkollegiets rapport från 2017.https://www.kammarkollegiet.se/download/18.2227a0ae1689511f5683afde/1551777025509/Tolkanv%C3%A4ndning%20i%20staten.%20S%C3%A5%20skapar%20bristande%20kvalitetskrav%20brist%20p%C3%A5%20auktoriserade%20tolkar_Kammarkollegiet%20(2017).pdf

Varning för ”Svenska Tolkregistret”

”Svenska Tolkregistret” har i flera omgångar skickat ut brev med inbetalningskort till tolkar.

Vi rekommenderar att du som tolk INTE betalar in detta, eftersom du i så fall skulle betala för en fullständigt onödig produkt.

Vi kan inte polisanmäla brevet, eftersom det framgår att det är ett erbjudande om att lista sig på detta register. Dock, att betala 2 100 kronor per år för ett register som är fullkomligt utan värde anser vi vara oskäligt.

Som du säkert vet finns det redan ett register över auktoriserade tolkar som du lätt finner via Kammarkollegiets webbplats.

Kris i Danmark när villkoren för översättare och tolkar försämras

Tolkarnas situation försämrades i den grad att det ledde till att en separat tolkförening grundades. Enligt ordförande för det nya förbundet Tolkesamfundet Lisbet Pors Abildager är situationen allvarlig: ’Tolk eller auktoriserad översättare är inte längre skyddade yrkesbeteckningar, vilket innebär att även icke-professionella och inkompetenta personer kan anmäla att de tar emot uppdrag. Staten tillåter detta, eftersom det inte längre finns några certifieringssystem eller angivna utbildningskrav’.”

Läs hela artikeln här:

https://www.sktl.fi/?x1239065=2045728&fbclid=IwAR3lRr9NES5owvTOn7rDG81IFlJNOrvNdtq1-PW4yb9BZ6MK5ZUicrTEjZE

Inpasseringskontroll i domstol – Förslag till brev till DO

Känner du dig, som flera av våra medlemmar, diskriminerad av det nya kravet på säkerhetskontroll i rätten även för oss auktoriserade tolkar? Skriv gärna en anmälan till DO! Använd nedanstående mall om du vill! (I de gula fälten ska du i så fall fylla i dina egna uppgifter.)

                                                                 Till

Diskrimineringsombudsmannen

    Box 4057

169 04 SOLNA

[tolkens namn]                                          

[tolkens adress]                                                     

[tolkens telefonnr]

E-post: [tolkens mejladress]

Anmälan om diskriminering av auktoriserade tolkar (AT, RT, ST) – gäller säkerhetskontrollen vid domstolar.

De flesta domstolar i landet tillämpar i dagsläget samma sorts säkerhetskontroll gentemot auktoriserade tolkar vid inpassering i domstolsbyggnaden som de gör gentemot allmänheten. Jag gick genom säkerhetskontrollen den [DATUM] för att tolka i mål [MÅLNUMMER]

Säkerhetskontrollen görs trots att auktoriserade tolkar har genomgått en redbarhetsprövning genom Kammarkollegiets försorg, och kan få Kammarkollegiets behörighetskort som de enkelt kan visa upp för säkerhetspersonal vid inpassering.

Vilka brister det kan finnas i Kammarkollegiets redbarhetsprövning, som gör att den inte anses likvärdig den säkerhetsprövning som domstolen gör för sina egna anställda, om det nu görs, framgår inte av de nya riktlinjerna för säkerhetskontroll.

Det är också ett faktum att jag och många av mina kollegor känner oss kränkta och diskriminerade av policyn med säkerhetskontroll även för auktoriserade tolkar. Situationen skulle vara en annan om alla som skulle komma in i domstolsbyggnaden gick igenom samma sorts säkerhetskontroll. Undantag görs dock för de ”finare” yrkena, t.ex. advokat, som inte ens har en statlig bricka som vi auktoriserade tolkar har.

Många auktoriserade tolkar känner, när en sommarnotarie eller städpersonalen går in i domstolen genom personalingången utan den minsta säkerhetskontroll, men en auktoriserad tolk med mångårig erfarenhet vid samma domstol och anlitad av en statlig myndighet i ett förtroendeuppdrag kontrolleras på samma sätt som helt okända personer från allmänheten, att det främsta syftet med säkerhetskontrollen är att göra skillnad på folk och folk.

Den nya uppdateringen (SFS 2019:301) av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol gäller från och med den 1 juli i år. I samband med den har de som vill att auktoriserade tolkar ska underkasta sig en säkerhetskontroll vid inpassering till en domstolsbyggnad lagen på sin sida så fort domstolen har beslutat om att införa en sådan säkerhetskontroll. Meningen gällande undantaget för den som utövar allmän tjänst vid domstolen har tagits bort. Den ersätts av en klausul som undantar domstolens samtliga anställda, polismän, advokater, åklagare, med flera. Till och med häktade och intagna i kriminalvårdsanstalt är undantagna, men inte auktoriserade tolkar.

Som bakgrund till allt detta vill jag påpeka att i propositionen som föregick lagen (2018/19:81) uttrycks gång på gång en vilja att just tolkar ska genomgå dessa säkerhetskontroller. Man hittar anledningar att undanta flera olika yrkesgrupper, bland andra undantas advokater eftersom de har en advokatlegitimation som de kan visa upp vid inpassering. Propositionen verkar helt ha missat att auktoriserade tolkar också har en yrkeslegitimation, dock inte utfärdat av en branschförening utan av Kammarkollegiet, d. v. s. av den svenska staten. Tyvärr blev inte någon befintlig organisation som företräder tolkar remissinstans för utredningen (SOU 2017:46) som föregick propositionen: SOU 2017:46 skickades endast till Sveriges tolkförbund (STOF), som så vitt jag vet inte har varit verksam på flera år.

Vid en sammantagen bedömning verkar det klart att den nya lagen riktas i synnerhet mot just tolkar, och att syftet med lagen egentligen inte har så mycket med säkerhet att göra. Jag anser att den nya lagstiftningen är i bästa fall illa förberedd, och att den är till sitt syfte och i sin tillämpning diskriminerande.

Jag skulle vilja att DO tog sig an denna fråga eftersom jag ser en oroande trend, som framöver kan påverka andra yrken, inte minst på statlig nivå.

Med vänlig hälsning

[tolkens namn]

Av kammarkollegiet auktoriserad tolk

Tolknummer: [tolknummer]