Årsmötesprotokoll 2016, avser verksamhetsåret 2015

Kära kollegor!

 

Återigen tar det väldigt lång tid innan saker publiceras här. Vi i styrelsen beklagar detta och hänvisar till vår stora arbetsbörda. Som ni alla vet så jobbar vi ideellt och får inget betalt för vårt viktiga arbete med SAT. Alltså utför vi arbetet på vår lediga tid. Dock har vi ambitionen att bli flitigare med att lägga upp saker här på vår webbplats.

 

Här kommer nu, sent omsider, årsmötesprokollet från 8 okt 2016. 

 

PROTOKOLL  från ÅRSMÖTE I S. A. T., Sveriges Auktoriserade Tolkar

avseende verksamhetsåret 2015

8 okt 2016 Medborgarskolan Malmö

 1. Ordföranden i S. A. T., Stojan Beljkas, förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötesordförande valdes Stojan Beljkas, till mötessekreterare valdes Maria Gustafsson och till protokolljusterare valdes Ervina Novljakovic och Stojan Beljkas.
 3. Mötet fann att mötet hade utlysts på rätt sätt. (Info: Kallelse skickades via epost den 20 september – Enligt stadgarna: Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker via e-post senast 3 veckor före mötet.)
 4. Den föreslagna dagordningen godkändes med smärre justeringar.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse hade i förväg anslagits på föreningens webbplats. Den delades även ut på papper till mötesdeltagarna. Mötesdeltagarna fann ingenting att erinra. Förvaltningsberättelse och kassarapport fanns ej i pappersform men föredrogs muntligt av sittande kassör och vice ordförande. Kassarapport och revisionsberättelse kommer att inkomma inom maximalt en vecka.
 6. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
 7. Kommande års medlemsavgift fastställdes till 100 kr per år.
 8. Preliminär verksamhetsplan för det kommande året presenterades och fastställdes med några tillägg. Den utökade verksamhetsplanen kommer att publiceras på föreningens webbplats inom en vecka.
 9. Inga motioner hade i förväg inkommit till årsmötet. På sittande möte diskuterades ett förslag att ha en eller flera kontaktpersoner som kan fungera som samtalspartner i diskussioner mellan tolkförmedllingar och S. A. T. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utse en eller två personer till detta uppdrag.
 10. Till styrelse för 2016-2017 valdes följande personer:

Ordförande Marwan Kassem, personnr XXXX

Vice ordförande Maria Gustafsson

Sekreterare Shawn Thane

 Kassör Nour Saberg, personnr XXXX

Ledamot Mahmoud Khader

Suppleant Ervina Novljakovic

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, tillsammans eller var för sig.

 1. Övriga frågor:
 1. Resultaten av enkäten till medlemmarna inför Region Skånes upphandling efterfrågas. Det kommer att publiceras på föreningens webbplats.
 2. Möjlighet att betala medlemsavgiften via Swish ska utredas av blivande kassör.

 

 1. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

__________________________________

Maria Gustafsson, sekreterare

Justeras:

 

___________________________________   ________________________________

Stojan Beljkas                                                                  Ervina Novljakovic

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *